Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada

ZAKONODAVSTVO

Hrvatsko zakonodavstvo o zaštiti zdravlja i sigurnost na radu

Prava i obveze poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu navedena su u domaćem zakonodavstvu. Ovdje možete pronaći poveznice na sve najvažnije hrvatske zakone i propise koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Narodne novine - NN i Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija - HIDRA. U nastavku možete pronaći sve hrvatske zakonske akte koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Za pregledavanje cjelovitog teksta
kliknite na željeni naslov.

Zdravstvena zaštita
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 107/07)
Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08)
Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04)
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09)
Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 133/07, 154/08)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
Pravilnik o obrascu dnevnika rada doktora medicine rada na specijalističkom usavršavanju
(NN 123/11)
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence i akti HLK)
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 9/05)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
(NN 34/05)
Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada (NN 106/04)
Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika (NN 122/07)
Pravilnik o stručnom nadzoru (NN 6/11)
Obvezno zdravstveno osiguranje
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11)
Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (NN 153/09)
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 43/10, 71/10, 1/11, 6/11, 50/11, 54/11, 126/11)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
(NN 67/09, 116/09, 4/10, 88/10, 131/10, 1/11, 1/11, 137/11)
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11)
Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 113/09, 126/09, 4/10, 88/10, 1/11, 50/11)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11)
Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11, 50/11)
Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09, 6/11, 50/11, 126/11)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 1/11)
Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
(NN 1/11, 6/11)
Zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 139/10)

     Danom stupanja na snagu (1. siječnja 2011.) ovoga Zakona prestaju važiti:

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06, 67/08)
Mreža ugovorenih subjekata medicine rada (NN 115/07)
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07, 04/08)
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 115/10, 48/11)
Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 22/09)
Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti
(NN 125/07, 04/08, 66/10)
Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (NN 70/10)
Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada (NN 48/11)
Mirovinsko osiguranje
Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 130/10, 61/11, 114/11)
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99, 46/07, 41/08)
Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (NN 45/00)
Zakon o listi tjelesnih oštećenja (NN 162/98)
Zdravstveni pregledi
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10)
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati
(NN 62/10)
Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 74/10)
Profesionalne bolesti
Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 107/07)
Rad
Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10)
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati
(NN 62/10)
Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 67/10)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10)
Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 81/10)
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 81/10)
Pravilnik o djelatnosti koje se smatraju industrijom (NN 67/10)
Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)
Zakon o obrtu (pročišćeni tekst) (NN 49/03, 68/07, 79/07)
Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.- NKD 2007. (NN 58/07)
Nacionalna klasifikacija zanimanja (NN 111/98, 124/08, 147/10, 14/11)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10)
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11)
Zaštita na radu
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 114/03, 100/04 (čl. Zakona o gradnji), 86/08, 116/08
(čl. Zakona o Državnom inspektoratu), 75/09)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84 )
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu
(NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN 114/02, 29/05)
Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (NN 69/05)
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 1/11)
Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena (NN 44/96)
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete
(NN 112/11)
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima (Sl.list 36/58)
Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (Sl.list 55/65)
Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala (Sl.list 23/67)
Sredstva rada
Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)
Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
(NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Sl. list 65/91)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09)
Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/10)
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/10)
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08)
Pravilnik za plinske aparate (NN 55/10)
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN 41/10)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 23/11)
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN 18/11)
Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/09, 61/11)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba (NN 4/10)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba (NN 03/09, 122/10)
Pravilnik o načinu vođenja sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama (NN 4/10)
Rizici na radu
Azbest

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu
(NN 79/07, 139/10)
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, 139/10)
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu
(NN 79/07, 139/10)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN 134/08)

Buka i vibracije

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09)
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova, te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)

Karcinogeni i mutageni

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN 40/07)
Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Kemijske i biološke štetnosti na radu

Zakon o kemikalijama (NN 150/05, 53/08, 49/11)
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispuniti pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)
Pravilnik o novim tvarima (NN 61/07)
Pravilnik o postojećim tvarima (NN 61/08)
Lista otrova koji se mogu stavljati u promet (NN 30/05)
Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen odnosno ograničen (NN 39/10, 37/11, 40/12)
Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
(NN 23/08, 64/09, 113/10, 64/11, 137/11)
Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09, 74/11)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06)
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/08)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije (NN 30/91)
Lista tvari koje na razini europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja (NN 40/12)

Električna energija

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10, 124/10)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona
iznad 1 kV (NN 105/10)
Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN 41/10)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

Požar i eksplozije

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
(NN 39/06, 106/07)
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenima za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari
(NN 26/09, 41/09, 66/10)
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 121/05, 139/10)
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

Rad s računalom

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)

Statodinamički napori

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)

Zarazne bolesti

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07)
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
(NN 23/94, 93/00)
Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN 164/04, 4/07)

Zračenja

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10)
Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (NN 111/07)
Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stučnog obrazovanja i  obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 30/08)
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11)
Pravilnik o minimalnim  zdravstvenim i sigurnostnim zahtjevima koje se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja (NN 38/08)
Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (NN 125/06)
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje
(NN 125/06)
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06)
Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju (NN 125/06)
Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN 30/08)
Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)
image

O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Više

KONTAKT

Hrvatsko društvo za medicinu rada

Šubićeva 9
10000 Zagreb

Telefon: 01/4693-300
GMS: 091/486-1001

OIB: 60192951611
Predsjednica društva: Almenka Balenović, spec. medicine rada i športa

© 2024 Hrvatsko društvo za medicinu rada - Izrada: X-media.hr
Povratak na vrh