Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Simpozij - Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...

 • Materijali
 • Izvještaj
 • Najava
 • Prijavite se

Sadržaj:

 1. Uloga specijaliste medicine rada pri procjeni i mjerama za smanjenje psihofizioloških rizika na radu – stresa
  • Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, spec. med. rada i sporta
 2. Duševni poremećaji i bolesti kao javno zdravstveni problem u svijetu i kod nas
  • Prim. dr. sc. Vlasta Dečković Vukres, spec. med. rada
 3. Stres, burnout, mobing
  • Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, spec. med. rada, dr. Vesna Miočić, spec. med. rada i sporta
 4. Psihofiziološki napori na radnom mjestu i njihova procjena prema Okvirnom sporazumu iz 2004. god.
  • Prim. dr. sc. Macan Jelena, spec. med. rada i sporta, Tea Samardžić, dr. med, Dina Skrozo, dr. med.
 5. Hodogram djelovanja specijaliste medicine rada pri smanjenju psihosocijalnih rizika i stresa na radnom mjestu
  • Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, spec. med. rada i sporta
 6. Metoda identifikacije problema – anketa
  • Dr. sc. Milan Milošević, spec. med. rada i sporta
 7. Metode rješavanja problema
  • Doc. dr. sc. Zvonimir Galić, psiholog
 8. Metoda rješavanja problema – promocija zdravlja na radu
  • Prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare, spec. med. rada
 9. Modificirana psiho-drama (Moreno/Queneau/Uvodić) – rješavanje stresa na poslu
  • Ljubica Uvodić Vranić, psiholog
 10. Hodogram – case stady – tvrtka
  • Prim. dr. sc. Bojana Knežević, spec. med. rada i sporta

Skripta (pdf)

Prilozi:
 1. Hodogram – Azra Huršidić Radulović
 2. Prezentacija – Jelena Macan, Dina Skroza, Tea Samardžić
 3. Prezentacija – Ana Bogadi Šare


I Z V J E Š T A J
sa simpozija HDMR HLZ   "Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa" održanog 14.02.2015. god.

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora organiziralo je Simpozij na temu »Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa« u Hrvatskom liječničkom domu, dana 14.02.2015. od 9 do 17 sati. Simpoziju je prisustvovalo 133 sudionika.

— Simpozij je otvorila Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora i nakon pozdravnog govora održala uvodno predavanje u kojem je ukazala na ulogu specijaliste medicine rada pri procjeni i mjerama za smanjenje psihofizioloških rizika na radu prvenstveno stresa u Europi i zakonsku podlogu za djelovanje u našoj zemlji. Prim. dr. sc. Vlasta Dečković Vukres iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikazala je najnovije podatke o učestalosti duševnih poremećaja i bolesti kod nas i u svijetu, strategijama Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH. O simptomima, uzrocima, tipovim i posljedicama stresa, burnouta i mobinga govorila je prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Rezultate istraživanja ozljeda na radu i posljedica oružanih prepada na radna prodajna mjesta kod Priređivača igara na sreću prikazala je Vesna Miočić, specijalist medicine rada i sporta u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Okvirni sporazum koji se odnosi na stres uzrokovanim radnim mjestom i njegove odredbe prikazala je prim. dr. sc. Jelena Macan iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, dok su kolegice na specijalizaciji iz medicine rada Dina Skroza i Tea Samardžić napravile usporedbu sadašnjih zakonskih propisa, prijedloga novog Pravilnika o psihofiziološkim naporima, prijedloga Pravilnika o mjestima s posebnim uvjetima rada i Smjernica za zdravstvene preglede Hrvatskog društva za medicinu rada – HLZ.

— U drugom dijelu Simpozija Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović izradila je i prikazala prijedlog hodograma s alatima specijaliste medicine rada za procjenu psihosocijalnih rizika zajedno s mjerama za smanjenje stresa na radu. U hodogramu je grafički prikazan slijed postupaka od politike tvrtke, formiranja Odbora za smanjenje stresa, njegovog sastava, prikaza različitih tipova alata za procjenu psihosocijalnih rizika i dijagnosticiranje radnika s poremećajima, analize Odbora i njegove odluke o veličini rizika i daljnjim postupcima. Prikazane su primarne i sekundarne mjere za smanjenje stresa i promocije zdravlja, mjera na nivou organizacije i individualne mjere, tako i mjere za uključivanje radnika s duševnim poremećajima i bolestima u radne procese tzv. povratak na posao. Nakon poduzetih mjera potrebna je evaluacija, analiza Odbora, te ponovna procjena rizika (periodika).

Dr. sc. Milan Milošević s Medicinskog fakulteta prikazao je metode identifikacije problema: stres na radnom mjestu, upitnike koji su u upotrebi u Europi i svijetu s posebnim naglaskom na primjenjivost, dostupnost i komparabilnost rezultata. Najčešće je primjenjivan upitnik HSE koji je preveden na najveći broj jezika, dostupan, besplatan, a i ponuđena je digitalna obrada podataka što pojednostavljuje i pojeftinjuje proceduru analize.

Metode rješavnja problema i što učiniti nakon što utvrdimo da je zaposlenik »pod stresom«, a ovisno o uzrocima stresa na radnom mjestu, prikazao je doc. dr. sc. Zvonimir Galić, psiholog s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedre za psihologiju rada. Posebni je naglasak stavio na učinkovitost pojedinih metoda s obzirom na uzroke stresa, mogućnosti djelovanja i naše specifičnosti.

Promocija zdravlja na radu uključuje izgradnju svijesti o radniku kao važnom čimbeniku uspjeha, brigu za njegovo zdravlje, poboljšanje organizacije rada i radnog okoliša, balans između rada i privatnog života. Primjere dobre prakse promicanja zdravlja na radu u Europi prikazala je prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji je kontakt Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu i nacionalni partner u akcijama.

— Treći dio Simpozija odvijao se u radionicama. Sudionici Simpozija mogli su izabrati jednu od tri ponuđene radionice:
 • Prvu radionicu je vodio dr. sc. Milan Milošević, a u njoj su sudionici procjenjivali jasnoću i prihvatljivost pitanja iz nekoliko upitnika za potrebe specijalista medicine rada, poglavito novog Upitnika koji je izradio Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (45 pitanja) i engleskog HSE (34 pitanja). Zaključak radionice je da je HSE upitnik kraći i time primjenjiviji, a ima ponuđenu digitalnu verziju analize rezultata i široko je primjenjivan u nizu europskih zemalja, te je moguća usporedba za znanstvene svrhe, dok je novi upitnik Filozofskog fakulteta na hrvatskom jeziku. Zaključeno je da je potrebna detaljnija razrada alata tipa upitnika o samoprocjeni i ocjeni stresa na radu, što će se pripremiti za Proljetni sastanak HDMR-a do kada će se i pripremiti hrvatski prijevod engleskog upitnika (HSE) u digitalnom obliku.
 • Drugu radionicu i »psihodramu« vodila je Ljubica Uvodić Vranić, psiholog u medicini rada u kojoj su sudionici bili i publika i glumci u zamišljenim situacijama koje mogu dovesti do konflikta i stresa.
 • Na trećoj radionici Hodogram rješavanja stresa na radu u tvrtki sudionici su na tri primjera razrađivali i predlagali konkretne mjere u anonimnim tvrtkama u kojima je provedeno istraživanje stresa na radu. Kreativno i timski su pristupili rješavanju zadatka, izabrali su stresore na koje bi mogli utjecati i napravili plan izvedbe uključivši i vremensku crtu i evaluaciju pod vodstvom prim. dr. sc. Bojane Knežević iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Rad u radionicama kao dobar način rada s konkretnim primjerima, ponovno je omogućio priliku za razmijenu iskustva i vježbu timskog rada.

Završetkom Simpozija utvrđeni su slijedeći zaključci:
 1. Teoretski i praktički razrađen je predloženi Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihosocijalnih rizika na radu.
 2. Potrebna je detaljnija razrada alata tipa upitnika o samoprocjeni i ocjeni stresa na radu, što će se pripremiti za Proljetni sastanak HDMR-a do kada će se pripremiti hrvatski prijevod engleskog upitnika (HSE) u digitalnom obliku, a koji je u najširoj upotrebi u svijetu.

Predsjednica HDMR HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med.


Hrvatsko društvo medicine rada – Hrvatski liječnički zbor
održava simpozij
Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa

 • ~   Mjesto održavanja: Velika dvorana HLZ, Šubićeva 9, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: 14.02.2015. godine
 • ~   Bodovanje: Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup kako slijedi:
  • Aktivno sudjelovanje: 9 bodova
  • Pasivno sudjelovanje: 7 bodova
 • ~   P R O G R A M :
09:00 – 09:30 registracija sudionika
09:30 – 09:45 Uloga specijaliste medicine rada pri procjeni i mjerama za smanjenje psihofizioloških rizika na radu – stresa. Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, spec. med. rada i sporta
9:45 – 10:00 Duševni poremećaji i bolesti kao javno zdravstveni problem u svijetu i kod nas. Prim. dr. sc. Vlasta Dečković Vukres, spec. med. rada
10:00 – 10:30 Stres, burnout , mobing. Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, spec. med. rada i dr. Vesna Miočić, spec. med. rada i sporta
10:30 – 11:00 Psihofiziološki napori na radnom mjestu i njihova procjena prema Okvirnom sporazumu iz 2004. god. Prim. dr. sc. Jelena Macan, spec. med. rada i sporta, Tea Samardžić, dr. med. i Dina Skrozo, dr. med.
11:00 – 11:30 pauza
11:30 – 11:50 Hodogram djelovanja specijaliste medicine rada pri smanjenju psihofiziološkog rizika i stresa na radnom mjestu. Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, spec. med. rada i sporta
11:50 – 12:20 Metoda identifikacije problema – anketa. Dr. sc. Milan Milošević, spec. med. rada i sporta
12:20 – 12:40 Metode rješavnja problema. Doc. dr. sc. Zvonimir Galić, psiholog
12:40 – 13:00 Metoda rješavnja problema – promocija zdravlja na radu. Prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare, spec. med. rada
13:00 – 14:00 pauza uz domjenak
14:00 – 15:30 Radionice:
a) Probir anketa – Moderator: Dr. sc. Milan Milošević, spec. med. rada
b) Hodogram – case stady – pojedinac. Moderator: Ljubica Uvodić Vranić, psiholog
c) Hodogram – case stady – tvrtka. Moderator: Prim. dr. sc. Bojana Knežević, spec. med. rada i sporta
15:30 – 16:30 Zaključci radionica, nadopunjavanje hodograma. Moderator: Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, spec. med. rada i sporta
16:30 – 17:00 Zaključci simpozija. Moderator: Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, spec. med. rada i sporta
Simpozij nema kotizacije.


Prijavnica - Simpozij u Zagrebu 14. veljače 2015.* JMBG je obavezan za lijecnike koji zele da im se dodjele bodovi kod HLK za sudjelovanje na simpoziju.
Kopija prijave će biti poslana na Vašu e-mail adresu.
Ukoliko ne dobijete kopiju prijave na e-mail u roku od 30 min. pokušajte ponovo ili se prijavite na drugi način.